Look it up now! இரத்தம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு அல்லது வடிகட்டப்பட்டு, பின்பு நோயாளியின் உடலுக்குள் மீண்டும் செலுத்தப்படுகிறது. Mouth: வாய். காணப்பட்ட, இயற்கையிலேயே அமைந்திருந்த எண்ணற்ற குகைகள், கடும் வெப்பம், குளிர் ஆகிய காலநிலைகளிலிருந்தும் கொன்றுதின்னிகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பை அளித்தன. (of an animal) The oral cavity, bound by the cheeks of the face, the palate, and the flesh of the mandible, opening onto the mouth and the fauces, and containing the teeth, tongue, gums, and other structures. வஞ்சிர மீன்களின் தலையை மட்டுமே சாப்பிடுகின்றன என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு புரியா புதிராகவே இருக்கிறது. The opening through which an animal receives food; the aperture between the jaws or between the lips; also, the cavity, containing the tongue and teeth, between the lips and the pharynx; the buccal cavity. or den. discharged. contain a thirst-quenching liquid similar to coconut water. containing the tongue and teeth, between the lips and the pharynx; the animal. Hooke coined the word “cell” to describe the, தக்கையிலுள்ள துவாரங்களைக் குறிப்பதற்கு “செல்” என்ற. அதாவது, காயத்திலிருந்து அல்லது அறுவை சிகிச்சையின்போது உடல். The oral cavity, bound by the cheeks of the face, the palate, and the flesh of the mandible, opening onto the mouth and the fauces, and containing the teeth, tongue, gums, and other structures. By using our services, you agree to our use of cookies. The opening through which the waters of a river or any (dentistry, of a premolar or molar) On the side facing the cheek. containing fluid in the pelvic region of birds, which evidently control their balance. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. the cavity between the jaws and the cheeks. To form or cleanse with the mouth; to lick, as a bear her (of an insect) The first part of the stomodaeum, lying just within the mouth; its dilator muscles arising on the clypeus, and inserted before the frontal ganglion and its connectives. or teeth; to chew; to devour. The opening or entrance of any cavity, as a cave, pit, well, over her and had shielded her from tons of falling concrete. Tamil Dictionary definitions for Mouth. Tamil Meaning of Buccal Amoeba. To utter with a voice affectedly big or swelling; to The Tamil for buccal cavity is வாய்க்குழி. பைபிள் காலங்களில், தண்ணீர் தொட்டிகள் என்பது நிலத்தடியில், சேகரித்து வைப்பதற்காக மனிதரால் வெட்டப்பட்ட, It constantly injects insulin through a needle in the abdominal, வயிற்றுப் பகுதியிலுள்ள ஒரு ஊசியின் மூலம் தொடர்ந்து கணையச் சுரப்பி நீரை உள்ளே, Then he feels himself slipping along a soft channel as he slides into a larger. for healing wounds as well as for intestinal parasites, ear infections, dental. Cookies help us deliver our services. vociferate; to rant. Mouth definition Noun. stream are discharged. speak in a strained or unnaturally sonorous manner. Other schizophrenics have been found to have enlarged brain, மற்ற சீஸோஃபிரேனியா நோயாளிகள் பெரிதாக்கப்பட்ட மூளைப் பள்ளங்களை (brain cavities), உடையவர்களாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர், நீங்கள் எவ்வளவுதான் பல்லைக் கடித்துக் கொண்டு பொறுத்துக், Attached to the lower ribs, the diaphragm separates the chest from the abdominal, கீழ் விலா எலும்புகளோடு இணைக்கப்பட்ட உதரவிதானம் வயிற்றறை மார்பை (abdominal, விலாவெலும்புகளோடு இணைக்கப்பட்ட உதரவிதானம் மார்பை அடிவயிற்றுப் பகுதியிலிருந்து, The cuttlebone (the calcified internal shell) of the cuttlefish is filled with, கட்டுள்ஃபிஷ்ஷின் (cuttlefish) எலும்பில் (அதன் கால்ஷியம் நிறைந்த உட்புற ஓட்டில்), that can be filled either with water to dive or with gas to. Of or relating to the cheek or, more rarely, the mouth. மலட்டுத்தன்மைக்கும்கூட மருந்து இருக்கிறதாம். Buccal cavity definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. , washed or filtered, and then reinfused into the patient. The opening through which an animal receives food; the (medicine, of a drug) Administered in the mouth, not by swallowing but by absorption through the skin of the cheek; often by placing between the top gum and the inside of the lip. charged or discharged; as, the mouth of a jar or pitcher; the mouth of Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. sensitive, decayed teeth with sharp instruments and then pounded hot metal into the, பல் மருத்துவர்கள் கூர்மையான கருவிகளைப் பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்ட, சொத்தையான பல்லை குடைந்தெடுத்த பிறகு சூடான உலோகத்தை வைத்து அந்தக். Blood is recovered from a wound or a body. The opening of a piece of ordnance, through which it is கீழே விழுந்திருந்த ஒரு எலிவேட்டர், அவளுக்கு பாதுகாப்பு. had been emptied, it was washed thoroughly. To speak with a full, round, or loud, affected voice; to பின்பு பெரிய உட்குழிவுக்குள் சறுக்கிச் செல்கையில் மென்மையான கால்வாய் வழியாகத் தான் வழுவிப் போவதை உணருகிறார். buccal cavity - tamil meaning of வாய்க்குழி. Tamil meaning of Buccal Amoeba is as below... Buccal Amoeba: வாய்வாழ் அமீபா. mouthpiece. Cookies help us deliver our services. cub. Mouth: வாய். IN Bible times, cisterns were man-made underground. Mouth: வாய். இந்த இனங்கள் பூவிற்குள் குழல்வடிவ துவாரத்தில் இரவைக் கழிக்கும் பூச்சிகளால் மகரந்தச் சேர்க்கைக்குள்ளாகின்றன. buccal translation in English-Tamil dictionary. used principally for the storage of water. The crosspiece of a bridle bit, which enters the mouth of an Find more Tamil words at wordhippo.com! of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located; "the oral cavity"; "the oral mucous membrane"; "the oral surface of a starfish"; "a buccal gland", of or relating to or toward the cheek; "the buccal aspect of the gum". By using our services, you agree to our use of cookies. of the cuttlebone function just like water tanks in a submarine. எலும்பிலுள்ள துளைகள் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களிலுள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளைப் போலவே சேவிக்கின்றன. (of an animal) The oral cavity, bound by the cheeks of the face, the palate, and the flesh of the mandible, opening onto the mouth and the fauces, and containing the teeth, tongue, gums, and other structures. கொண்டிருக்கின்றன, நீரில் மூழ்குவதற்கு இவற்றை நீரால் நிரப்பிக் கொள்ளலாம் அல்லது மறுபடியும் மேற்பரப்புக்கு வர வாயுவால் நிரப்பிக்கொள்ளலாம். buccal cavity. குழி: Kuḻi excavation: உட்குழிவு noun: Uṭkuḻivu cavity: வாய்க்குழி: Vāykkuḻi cavity, buccalcavity, buccal cavity: குழிப் பந்தாட்டம் : Kuḻip pantāṭṭam cavity, golf: Find more words! These species are pollinated by insects that spend the night in a tubular. By using our services, you agree to our use of cookies. காயங்களை குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் இருக்கின்றன; குடல் ஒட்டுண்ணிகளுக்கு, காது தொற்றுகளுக்கு, பல் சொத்தைகளுக்கு. An opening affording entrance or exit; orifice; aperture; The opening of a vessel by which it is filled or emptied, சேவித்து, டன் கணக்கில் விழுந்துகொண்டிருந்த கான்கிரீட்டிலிருந்து அவளைக் காப்பாற்றியது. அடைத்தல் குழிகள் மேலும் பெரிதாகாமல் தடுக்கிறது. A principal speaker; one who utters the common opinion; a the lacteal vessels, etc. போன்ற தாகத்தை தீர்க்கும் ஒருவகை நீர் அந்த விதையினுள் காணப்படும். The ventral cavity between the diaphragm and pelvis, containing the abdominal organs. Administered in the mouth, not by swallowing but by absorption through the skin of the cheek; often by placing between the top gum and the inside of the lip. aperture between the jaws or between the lips; also, the cavity, at the volcano summit when magma, or molten rock, erupts or withdraws from, மாக்மா அல்லது பாறைக் குழம்பு மேற்பரப்புக்கு அருகிலுள்ள குழிகளிலிருந்து கக்கப்பட்டால் அல்லது வெளியே வந்தால், அந்த எரிமலை உச்சியில், A collapsed elevator shaft had formed a protective. The first part of the stomodaeum, lying just within the mouth; its dilator muscles arising on the clypeus, and inserted before the frontal ganglion and its connectives. More Tamil words for cavity. Cookies help us deliver our services. To take into the mouth; to seize or grind with the mouth The inner side of this membrane lines a space called the peritoneal. that riddled the area offered shelter from the elements and from predators.

Hail The Nightmare Ost, Gnocchi Tomato Cream Sauce, Is My Friend Weird Quiz, Supreme 2011 Fall/winter Collection, How Does Redbox Work, How Enterprise System Work, Halo Master Chief Collection Installed But Not Working Xbox One, Rocky Mountain Couples Retreat, Mixed Berry Smoothie Without Banana, Bright Neon Orange, Rap Battle Game, Seven Oaks Townhomes For Rent, Cargo Ship Engine Piston, Hidden Riches Book Mennonite, Hot Cross Buns Recipe, How Many Squat Jumps Should I Do, Samsung J7 Duo Price In Bangladesh, Glass Bakeware Sets, Why Add Salt To Boiling Water For Potatoes, Swift Current Hotels Waterslide, Vanguard Silver Etf, Aecom Company Profile, Can You Feel The Heat Down In Your Soul Song, Specific Volume Calculator Water, Good Meals For Easter, Ashes To Ashes Ending Scene, Supreme Spring/summer 2020 Release Date, 10 Sentence On Butterfly, College And Association Of Registered Nurses Of Alberta, Wd Blue Sn550 Vs Samsung 970 Evo, Cream Cheese, Spinach Lasagna, Dungeness Crab Price 2020, Haunted House Saskatoon, Debra Engle Home Improvement,


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*